REGULAMIN

STRONA GŁÓWNA / REGULAMIN

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Czyszczącego Ker-Clean

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady wypożyczania sprzętu czyszczącego marki Karcher (zwanej dalej „Sprzętem”) przez Klientów w Wypożyczalni Sprzętu Czyszczącego Karcher (zwanej dalej „Wypożyczalnią”).

1.2. Akceptacja Regulaminu jest obowiązkowa dla każdego Klienta wypożyczającego Sprzęt w Wypożyczalni.

2. Warunki wypożyczania

2.1. Klient wypożyczający Sprzęt musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać polski dowód tożsamości, paszport lub kartę pobytu.

2.2. Wypożyczenie Sprzętu jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu telefonicznym lub mailowym oraz po potwierdzeniu dostępności Sprzętu przez Wypożyczalnię.

2.3. Wypożyczenie Sprzętu odbywa się na okres doby (24 godziny) i jej wielokrotności.

3. Opłaty

3.1. Opłata za wypożyczenie Sprzętu jest ustalana indywidualnie dla każdego Sprzętu i jest naliczana za każdą dobę wypożyczenia.

4. Odbiór i zwrot Sprzętu

4.1. Sprzęt jest wydawany i odbierany w siedzibie Wypożyczalni lub u klienta.

4.2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i kompletności Sprzętu w momencie odbioru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Klient zobowiązany jest zgłosić je przed opuszczeniem terenu Wypożyczalni.

4.3. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w stanie technicznym niepogorszonym oraz kompletny, wraz ze wszystkimi akcesoriami, które otrzymał w momencie odbioru Sprzętu.M

4.4. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

5. Odpowiedzialność Klienta:

5.1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt wypożyczony od Wypożyczalni od momentu odbioru do momentu zwrotu.

5.2. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu lub jego części, Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody, co może obejmować pokrycie kosztów naprawy lub wymiany Sprzętu na nowy, zgodnie z jego wartością rynkową.

5.3. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Wypożyczalni wszelkich awarii lub uszkodzeń Sprzętu oraz do powstrzymania się od dalszego użytkowania Sprzętu, do czasu uzyskania zgody Wypożyczalni na dalsze użytkowanie.

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą Sprzętu wynikającymi z niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi.

5.5. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie wynikające z użytkowania Sprzętu w trakcie okresu wypożyczenia.

6. Postanowienia końcowe:

6.1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Sprzętu lub żądania natychmiastowego zwrotu wypożyczonego Sprzętu, bez zwrotu opłaty za wypożyczenie oraz zatrzymania kaucji.

6.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient zobowiązany jest do skonsultowania się z przedstawicielem Wypożyczalni.

6.3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski.

6.4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy wypożyczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.

Polityka prywatności Wypożyczalni Sprzętu Czyszczącego Ker-Clean

1. Postanowienia ogólne

1.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów w ramach korzystania z usług Wypożyczalni Sprzętu Czyszczącego Ker-Clean (zwanej dalej „Wypożyczalnią”).

1.2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wypożyczalnia, która przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

2. Zakres przetwarzania danych osobowych

2.1. Wypożyczalnia przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

a) imię i nazwisko,
b) numer dowodu osobistego,
c) adres zamieszkania,
d) numer telefonu,
e) adres e-mail.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu, w tym:

a) rezerwacji Sprzętu,
b) zawarcia i wykonania umowy wypożyczenia,
c) wystawienia dokumentów rozliczeniowych,

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

5.1. Klient ma prawo do

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieje inny prawny podstawę do ich przetwarzania,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) przenoszenia danych osobowych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Udostępnianie danych osobowych

6.1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom państwowym.

6.2. Wypożyczalnia może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim, takim jak dostawcy systemów informatycznych, usług księgowych, prawniczych czy windykacyjnych. W takim przypadku Wypożyczalnia zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych z tymi podmiotami, gwarantując ochronę danych osobowych Klientów.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

7.1. Wypożyczalnia stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7.2. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania swoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu.

8. Zmiany w polityce prywatności

8.1. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Klient zostanie poinformowany o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail.

8.2. W przypadku braku akceptacji zmian w polityce prywatności przez Klienta, Klient ma prawo do rozwiązania umowy wypożyczenia Sprzętu, z zachowaniem wszelkich obowiązków wynikających z umowy oraz Regulaminu.

call